اطلاعات دقیق و لحظه ای صندوق

NAV لحظه ای صندوق: 0.22 $


ارزش کل دارایی های صندوق: 151.43 $


تعداد توکن های تولید شده: 700


تعداد توکن های بازارگردان: 0